Miljöövervakningsdata
Arter

ArtDatabanken vid Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) är på uppdrag av Naturvårdsverket datavärd för data som insamlats inom nationell och regional miljöövervakning samt inom naturvårdsverksamhet (basinventering, uppföljning, åtgärdsprogram för hotade arter och naturtyper). En datavärds uppdrag är att lagra, leveranskontrollera och tillgängliggöra data. I uppdraget ingår också att ta fram vissa bearbetningar av data.

Användning av data
Naturvårdsverket/Havs- och Vattenmyndigheten finansierar den nationella miljöövervakningen i Sverige, och äger de data som samlas in. Dessa data får fritt användas om källan anges.

Läs mer om den nationella miljöövervakningen på Naturvårdsverkets webbplats »

Läs mer om miljöövervakning på Havs- och vattenmyndighetens webbplats »

Källhänvisning
Den som publicerar miljöövervakningsdata hämtade från oss eller någon annan datavärd får gärna ange, dels vem som samlat in dessa data, dels att de tagits fram inom ramen för samordnad svensk miljöövervakning. Finansiär och huvudman för miljöövervakningen är Naturvårdsverket samt Havs- och vattenmyndigheten. Här nedan visas en översikt över programområden, delprogram och undersökningar som ArtDatabankens datavärdskap omfattar samt länkar till bearbetade data.

Data Naturvårdsverket finansierar tillgängliggörs med CC0 licens och är därmed fria att använda, återanvända, distribuera och aggregera.

Andra artdata
Vissa artdata finns hos andra datavärdar. Marina artdata lagras hos SMHI, bottenfauna, plankton, alger och makrofauna i sötvatten hos institutionen för Vatten och miljö, SLU samt data om fisk hos Institutionen för akvatiska resurser, SLU.

Hur hittar jag data?
Data lagras i någon av Artportalens delportaler. Välj först rätt delportal (t.ex. via resp. Data-länk i tabellen nedan). Välj därefter Visa fynd. Välj arturval, och avgränsa tidsmässigt och geografiskt vid behov. Syfte kan väljas under fliken ’Övriga inställningar’ (inte tillgängligt för alla dataserier).  För att se eller ladda ned data, välj Presentera fynd. Här finns flera varianter av presentationer och nedladdningsformat.

Mer info
Information om ArtDatabankens datavärdskap för arter »

Snabblänkar till olika kategorier av data »
Miljöövervakning programområden:
   Landskap »
   Jordbruksmark »
   Skog »
   Fjäll »
   Sötvatten »
   Kust och hav »

Åtgärdsprogram för hotade arter »
Basinventering, alla artgrupper »

Miljöövervakning: Programområde: Landskap

Delprogram Undersökning Tidsperiod totalt
(i datavärd- skapet)
Karta/ Information  Dataserie Metod/Manual
Svensk fågeltaxering Häckfågeltaxering med fast standardrutt ** 1996- (2001-) Beskrivning av delprogrammet Inkommer efter uppdatering av Artportalen* Metod
Svensk fågeltaxering Häckfågeltaxering med punkttaxering 1975-  Beskrivning av delprogrammet Inkommer efter uppdatering av Artportalen* Metod
Svensk fågeltaxering Vinterfågelräkning med punkttaxering 1976-  Beskrivning av delprogrammet Inkommer efter uppdatering av Artportalen* Metod
Sträckfågelräkning vid Falsterbo Sträckfågelräkning vid Falsterbo 1973-  Beskrivning av delprogrammet Sträckfågelräkning vid Falsterbo

Data (välj visa fynd, och syftet Sträckräkning under övriga inställningar)

Sträckräkningsdata Falsterbo

Inventering av fåglar – sträckräkning BIN F 18 (inskannat från SNV:s Råd och Riktlinjer 1978:1) 
Svensk sjöfågelinventering Svensk sjöfågelinventering 1993-  Andfågelundersökningar

Beskrivning av delprogrammet Svensk sjöfågelinventering
Inkommer efter uppdatering av Artportalen*** Inventering av fåglar – individräkning av rastande och övervintrande sjöfågel BIN F 16(inskannat från SNV:s Råd och Riktlinjer 1978:1)
Fågelräkning och ringmärkning vid Ottenby Fågelräkning och ringmärkning vid Ottenby 1972-  Beskrivning av delprogrammet Fågelräkning och ringmärkning vid Ottenby

Ottenby fågelstation
Inkommer efter uppdatering av Artportalen. Rutiner för fångst och ringmärkning vid Ottenby fågelstation (version 1.3, 2003)  
Insjöfåglar Mälaren 2004-

Fåglar i Mälaren, Lst Stockholm

Beskrivning av nationell miljöövervakning i stora sjöar (kvalitetsdeklaration)

Data

Metod

Undersökningstyp

Vättern 1994-

Mer information

Beskrivning av nationell miljöövervakning i stora sjöar (kvalitetsdeklaration)

Inkommer efter uppdatering av Artportalen. Undersökningstyp
Vänern 2002-

Inventering av fågelskär (Lst Västra götaland)

Beskrivning av nationell miljöövervakning i stora sjöar (kvalitetsdeklaration)

Beräknas inkomma under 2011 Undersökningstyp
Artkartering av fladdermöss Artkartering av fladdermöss 2012-    Inkommer efter uppdatering av Artportalen Metod (undersökningstyp)  
Utter 2011- Information: Länkas när den blir tillgänglig på nätet.   Inga data i dagsläget
Metod (undersökningstyp)
Svensk dagfjärilsövervakning Svensk dagfjärilsövervakning (nationell undersökning) 2010- Svensk dagfjärilsövervakning Data finns delvis inlagda (punktinventeringar)
Data
(Sök art och välj syfte 'Svensk dagfjärilsövervakning' under 'övriga inställningar')
Metod
Dagfjärilar i ängs- och betesmarker Regional övervakning 2010- Information: Länkas när den blir tillgänglig på nätet.   Inkommer efter uppdatering av Artportalen Metod (undersökningstyp)
Floraväkteri Floraväkteri 1987- Floraväktarna, Svensk Botanisk Förening Data
(Sök art och välj varianter av syftet Floraväkteri' under 'övriga inställningar')
Metod (undersökningstyp)
Skyddsvärda träd Skyddsvärda träd 2000- Trädportalen Data Metod (undersökningstyp)
* Dessa data är tills vidare lagrade hos utföraren: Lunds universitet, Ekologihuset, Åke Lindström, tel: 046-222 49 68
** Data från det gemensamma delprogrammet Häckande fåglar
***Dessa data är tills vidare lagrade hos utförare: Lunds universitet, Ekologihuset, Leif Nilsson, tel 046-222 37 09

Miljöövervakning: Programområde: Jordbruksmark

Delprogram Undersökning Tidsperiod Karta/ Information  Dataserie Metod/Manual
Miljögifter i biota, jordbruksmark Metaller och organiska miljögifter i biologiskt material, provbankning av stare 1983-  Beskrivning av delprogrammet Inkommer efter uppdatering av Artportalen Metod
Strandängsfåglar 20??- Information: Länkas när den blir tillgänglig på nätet.
Inkommer efter uppdatering av Artportalen Metod (undersökningstyp)

Miljöövervakning: Programområde: Skog

Delprogram Undersökning Tidsperiod Karta/ Information  Dataserie Metod/Manual
Smågnagare i skogen Smådäggdjurs-övervakning, skog 1979-

Beskrivning av delprogrammet

Mer information

Inkommer efter uppdatering av Artportalen Metod: Läggs ut när den blir tillgänglig på nätet. 
Stannfåglar i stora skogsområden  20??- Information: Länkas när den blir tillgänglig på nätet.  Inkommer efter uppdatering av Artportalen Metod
Epifytiska lavar och mossor i bokskog 2011- Information: Länkas när den blir tillgänglig på nätet.  Inkommer efter uppdatering av Artportalen Metod (undersökningstyp)

Miljöövervakning: Programområde: Fjäll

Delprogram Undersökning Tidsperiod Karta/ Information  Dataserie Metod/Manual
Smågnagare i fjällen Smådäggdjurs-övervakning, fjäll 1979-  Beskrivning av delprogrammet Inkommer efter uppdatering av Artportalen Metod: Läggs ut när den blir tillgänglig på nätet.
Häckande fåglar i fjällen 2009-   Inkommer efter uppdatering av Artportalen Metod

Miljöövervakning: Programområde: Sötvatten 

Delprogram Undersökning Tidsperiod Karta/ Information  Dataserie Metod/Manual
Stormusslor Stormusslor (nationell miljöövervakning) 2010- Musselportalen Data
Sök art och välj syfte
Metod (undersökningstyp)
Stormusslor Stormusslor (regional miljöövervakning) 2001- Musselportalen Data
Sök art och välj syfte
Metod (undersökningstyp)
Mal i vattendrag 2011- Information: Länkas när den blir tillgänglig på nätet.   Data
Sök mal och se sedan syfte i tabell under ’Presentera fynd’ sedan ’Observationstabell’.

Metod (Undersökningstyp)

Miljöövervakning: Programområde: Kust och hav

Delprogram Undersökning Tidsperiod Karta/ Information  Dataserie Metod/Manual
Kustfåglar i Bottniska viken  2010-

Kustfåglar i Bottniska viken

Inkommer efter uppdatering av Artportalen Undersökningstyp under framtagning.

Åtgärdsprogram för hotade arter

Hur hittar jag data?
Data lagras i någon av Artportalens delportaler. Välj först rätt delportal (t ex via resp Data-länk i tabellen nedan). Därefter kan syfte väljas under fliken ’Övriga inställningar’ (inte tillgängligt för alla dataserier) . Välj därefter Visa fynd. Välj arturval, och avgränsa tidsmässigt och geografiskt vid behov. För att se eller ladda ned data, välj Presentera fynd. Här finns flera varianter av presentationer och nedladdningsformat.

Organismgrupp Tidsperiod Karta/ Information  Dataserie
Metod/Manual
Fåglar 1994- ÅGP (Naturvårdsverket) Data
(Sök art och välj syfte 'Åtgärdsprogram för hotade arter' under 'övriga inställningar')
Metod (Sök åtgärdsprogram i NV:s webbokhandel)
Fiskar 1994- ÅGP (Naturvårdsverket) Data
(Sök art och välj projekt 'Åtgärdsprogram för hotade arter' under 'Fyndegenskaper') 
Metod (Sök åtgärdsprogram i NV:s webbokhandel)
Ryggradsdjur (utom fåglar och fiskar) 1994- ÅGP (Naturvårdsverket) Data
(Sök art och välj projekt 'Åtgärdsprogram för hotade arter' under 'Fyndegenskaper') 
Metod (Sök åtgärdsprogram i NV:s webbokhandel)
Ryggradslösa djur (terrestra och limniska) 1994- ÅGP (Naturvårdsverket) Data
(Sök art och välj syfte 'Åtgärdsprogram för hotade arter' under 'övriga inställningar')
Metod (Sök åtgärdsprogram i NV:s webbokhandel)
Ryggradslösa djur (marina) 1994- ÅGP (Naturvårdsverket) Data
(Sök art och välj syfte 'Åtgärdsprogram för hotade arter' under 'övriga inställningar')
Metod (Sök åtgärdsprogram i NV:s webbokhandel)
Växter och svampar 1994- ÅGP (Naturvårdsverket) Data
(Sök art och välj projekt 'Åtgärdsprogram för hotade arter' under 'Fyndegenskaper') 
Metod (Sök åtgärdsprogram i NV:s webbokhandel)

Basinventering

Organismgrupp Undersökning Tidsperiod Karta/ Information  Dataserie Metod/Manual
Mossor Mossor
Brynia, Bryhnia novae-angliae
Gotländsk hättemossa, Orthotrichum rogeri
Grön sköldmossa, Buxbaumia viridis
Hårklomossa, Dichelyma capillaceum
Käppkrokmossa, Hamatocaulis vernicosus
Lappglansmossa, Orthothecium lapponicum
Långskaftad svanmossa, Meesia longiseta
Mikroskapania, Scapania carinthiaca
Nordisk klipptuss, Cynodontium suecicum
Platt spretmossa, Herzogiella turfacea
Späd bäckmossa, Hygrohypnum montanum
Barkkvastmossa, Dicranum viride
Styv kalkmossa, Tortella rigens
Taigakrokmossa, Hamatocaulis lapponicus
Trubbklockmossa, Encalypta mutica
Vedtrådmossa, Cephalozia macounii
2003-2008 Basinventering (Naturvårdsverket) Data
(Sök art och välj projekt 'Basinventering' under 'Fyndegenskaper')  
Metod
Evertebrater Aspbarkgnagare Xyletinus tremulicola 2003-2008 Basinventering (Naturvårdsverket) Småkrypsportalen
(Sök art och välj syfte 'Basinventering' under 'övriga inställningar') 
Metod
Data (zip-fil)
Cinnoberbagge Cucujus cinnaberinus 2003-2008 Basinventering (Naturvårdsverket) Småkrypsportalen
(Sök art och välj syfte 'Basinventering' under 'övriga inställningar')  
Metod (zip-fil)  
Dykarskalbaggar
Bred gulbrämad dykare, Dytiscus latissimus
Bred paljettdykare, Graphoderus bilineatus
2003-2008 Basinventering (Naturvårdsverket) Småkrypsportalen
(Sök art och välj syfte 'Basinventering' under 'övriga inställningar') 
Metod (zip-fil)
Trollsländor
Citronfläckad kärrtrollslända, Leucorrhinia pectoralis
Grön flodtroll-slända, Ophiogomphus cecilia
2003-2008 Basinventering (Naturvårdsverket) Småkrypsportalen
(Sök art och välj syfte 'Basinventering' under 'övriga inställningar') 
Metod (zip-fil)
Fjällfjärilar
Högnordisk blåvinge Agriades aquilo
Dvärgpärlemorfjäril Boloria improba
Fjällsilversmygare Hesperia comma ssp. catena
Nordiskt jordfly Xestia borealis
2003-2008 Basinventering (Naturvårdsverket) Småkrypsportalen
(Sök art och välj syfte 'Basinventering' under 'övriga inställningar') 
Metod (zip-fil)
Grynsnäckor
Smalgrynsnäcka, Vertigo angustior
Otandad grynsnäcka, Vertigo genesii
Kalkkärrsgrynsnäcka, Vertigo geyeri
Större grynsnäcka, Vertigo moulinsiana
2003-2008 Basinventering (Naturvårdsverket) Småkrypsportalen
(Sök art och välj syfte 'Basinv. N2000'
under 'övriga inställningar')  
Metod (zip-fil)
Fiskar Nissöga 2003-2008 Basinventering (Naturvårdsverket) Artportalen
(Sök art och välj projekt 'Basinventering' under 'fyndegenskaper') )
Metod (zip-fil)

Dataformat och kvalitet

Dataleveransmall (Excel) Fältprotokoll Kvalitetsmärkning av data
Fåglar
Evertebrater - småkryp
Marina evertebrater
Växter, svampar, däggdjur, kräldjur och fiskar
För dessa artgrupper, logga in på https://www.artportalen.se/ImportSighting och ladda ned Excelmall.
Skyddsvärda träd. Se instruktioner efter inloggning på Trädportalen
Musslor. Se instruktioner efter inloggning på Musselportalen

Ej relevant Kvalitetsmärkning av de data som datavärden håller för NV:s räkning och som presenteras på denna sida. (Under utveckling)
Naturvårdsverkets kvalitetssystem för samordnad miljöövervakning    
Kvalitetssystemet    

Kontaktperson
Jonas Sandström
E-postadress: jonas.sandstrom@slu.se
SLU ArtDatabanken
Box 7007
SE-750 07 Uppsala


Denna sida uppdateras av SLU ArtDatabanken, kontakt: jonas.sandstrom@slu.se Uppdaterad: 2013-12-03